• lør13november 2021
 • OPPROP: VI SOM VIL TA BORGENPROSJEKTET TILBAKE

  På vegne av naboer og Borgen Vel ber vi deg om å delta i denne
  underskriftskampanjen, da administrasjonen i Asker kommune har glemt sine
  forpliktelser overfor Borgens innbyggere. Dette for å unngå tilsvarende saker i
  fremtiden.

  Borgenprosjektet resulterte i en satsing på Borgen. Nå føler vi at kunnskapen og
  erfaringene er glemt og vi vil ha tilbake søkelyset på det som tydelig kom frem i
  Borgenprosjektet, med en medborgerutviklet stedsutvikling som gir et godt forhold for
  alle på Borgen.

  Vi vil presisere at vi ikke er imot utbygging av Søndre Borgen Helsehus, men vi
  reagerer sterkt på hvordan administrasjonen kjører saken uten å involvere
  lokalmiljøet, slik de offisielt bedyrer at de skal gjøre.

  Opprinnelig reguleringsplan ble godkjent 23.9.2019, en plan de fleste aksepterte da
  vi skulle få flere sykehjemsplasser. Når vi mottok nabovarselet, var det store avvik fra
  reguleringsplanen og ingen helhetlig plan for hele området, inkludert KulturHagen,
  segregeringsproblematikk og barnehagen, tegningsunderslag som ikke stemte
  overens, ingen plan for eksisterende bygg og ingen plan for trafikkavvikling og
  parkering. En arbeidsgruppe bestående av naboer og vellet, utarbeidet en klage på
  nabovarselet 17.11.2020.

  Vi har hatt flere møter med representanter fra administrasjonen, men føler oss
  overkjørt av kommunen. Siste klage sendt 12.8.2021. Her har vi ikke fått svar, selv
  etter purring. Og arbeidet har begynt, på kommunens eget økonomiske ansvar, for
  saken skal nå til Statsforvalteren. Vi har ennå ikke fått svar fra kommunen, til tross for
  purringer, om de tar hensyn til våre ankepunkter.

  Mange av oss har erfaring fra bygg og anlegg, med god kjennskap til Plan- og
  bygningsloven. Vi føler at kommunen ikke følger opp i henhold til lovverket og at
  kommunen overstyrer på en måte som de ikke hadde tillatt private utbyggere å gjøre.

  Vi ber om din underskrift og ditt samtykke til at vi krever at kommunestyret behandler
  saken på nytt og pålegger administrasjonen i Asker kommune å gjennomføre en
  mulighetsstudie for hele området. Vi vil være trygge på at det er politikerne, ikke
  administrasjonen, som styrer saken.

  Med vennlig hilsen styret i Borgen Vel

   

  Klikk her for å komme til oppropet

  OPPROP

  S. Borgen Helsehus, Rammesøknadsklage